top of page
logo-web-rgb_edited.png

Tietosuojaseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

 

Tämä asiakirja on Dog District Oy:n tietosuojaseloste, jossa kerromme henkilötietojesi käsittelyn periaatteista. Selosteesta käy ilmi muun muassa mitä henkilötietoja keräämme, miten ja mihin tarkoituksiin me niitä käsittelemme sekä mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Käsittelemme henkilötietojasi tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen periaatteiden sekä henkilötietojen käsittelyyn sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Huolehdimme siitä, että meillä on henkilötietojen keräämiseen aina lain edellyttämä peruste. Saatamme päivittää tätä tietosuojaselostetta, joten tarkastathan tämän tietosuojaselosteen säännöllisesti. Laadittu 10.12.2019. Viimeisin muutos 10.12.2019.

 

1. Rekisterinpitäjä

Dog District Oy

Haapaniemenkatu 7-9 C 25

00530 Helsinki

Yleinen puhelinnumero:  0503555584

info@dogdistrict.fi

Y-tunnus 3085188-5

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rasmus Korhonen

+358 50 3368385

info@dogdistrict.fi

 

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri - Dog District Oy

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Dog District Oy:n oikeus käsitellä Asiakkaan henkilötietoja perustuu ensisijaisesti sopimukseen, jossa rekisteröity on osapuolena tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen rekisteröidyn pyynnöstä. oikeutettuun etuun. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös suostumuksen tai oikeutetun edun perusteella. Mikäli käsittelemme henkilötietojasi suostumuksesi perusteella, on sinulla oikeus peruuttaa tietojesi käsittelyä koskeva suostumuksesi milloin tahansa ilmoittamalla siitä meille.

 

Henkilötietoja käsitellään palvelun suorittamiseen, laskutukseen, asiakassuhteen hallinnointiin ja asiakaskommunikointiin, sekä palvelujen kehittämiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen liittyen. Henkilötietoja käytetään myös markkinointiin ja asiakasviestintään, mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

❏     etu- ja sukunimi

❏     osoitetiedot

❏     sähköpostiosoite ja puhelinnumero

❏     varahenkilön etu- ja sukunimi

❏     varahenkilön puhelinnumero

❏     koiran tiedot (nimi, rotu, rekisterinumero, persoonallisuus- ja käyttäytymisprofiili, mahdolliset lääkitykset ja vakuutustiedot)

❏     ostetut palvelut ja muut ostokset

❏     näiden erittely (päivämäärä, ajankohta, kesto, tapahtumat)

❏     hinnoittelutiedot

❏     muut asiakkaan antamat tiedot

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään jäseneksi liittymisen, palvelun varauksen sekä asiakaspalvelutilanteiden yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Dog Districtin ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa tahoille, joilla lainsäädännön mukaan on oikeus tietojen saantiin. Henkilötietojen käsittely on saatettu ulkoistaa valituille palveluntarjoajille kuten suoramarkkinointia toteuttaville yrityksille. Tällaisia tietoluovutuksia sitovat sopimukset, jotka turvaavat tietosuoja- ja salassapitovaatimukset Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

8. Henkilötietojen säilyttämisaika

Säilytämme henkilötietojasi niin pitkään kuin niiden käyttötarkoitus tai sopimus vaatii. Myös lainsäädäntö, kuten kirjanpitolaki, saattaa vaikuttaa kirjanpitoaineistoon sisältyvien tietojen säilyttämisaikoihin. Kirjanpitoaineistoon sisältyviä henkilötietoja säilytetään lähtökohtaisesti kuuden vuoden ajan ja tietyissä tilanteissa kymmenen vuoden ajan riippuen sovellettavasta lain säännöksestä. Tarpeettomat tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot on tallennettu rekisterinpitäjän sähköiseen järjestelmään, jonka tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

 

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen ja, joiden työnkuvaan se kuuluu, on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä yksilöllisellä käyttöoikeudella.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen info@dogdistrict.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Rekisteröidyn muut oikeudet ovat luettavissa osoitteessa https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen info@dogdistrict.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme henkilötietojasi. Suomessa valitus osoitetaan tietosuojavaltuutetulle, jonka verkkosivun löydät osoitteesta www.tietosuoja.fi.

 

12. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Dog District pidättää oikeuden päivittämään tai muuttamaan tätä tietosuojaselostetta milloin tahansa. Tietosuojaselosteesta pidetään aina uusin versio saatavilla asiakkaalle.

bottom of page