top of page
Copy of Tassumafiaorange[1].png

Yleiset palveluehdot

1 Ehtojen soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan kun kuluttaja-asiakas (jäljempänä Asiakas) ostaa Dog District Oy:ltä (jäljempänä Dog District tai yritys) koirien hoitoon ja hyvinvointiin liittyviä palveluita.

 

Helsinki Dog District on osa Dog District Oy:tä. Nämä samat ehdot pätevät sekä Helsinki Dog Districtin että heidän yhteistyökumppaneiden tuottamille palveluille.

 

2 Palvelusta sopiminen

Asiakas voi varata palvelun joko paikan päällä Dog Districtin toimipisteessä tai yrityksen kotisivuilla muilla mainituilla tavoilla. Palvelun sisällöstä sovitaan varaushetkellä (Asiakas hyväksyy kyseiset ehdot vahvistamalla varauksen). Dog District tai sen yhteistyökumppani toteuttaa palvelun sovitun mukaisesti.

 

Päivä- ja täysihoitopalvelut edellyttävät Dog District-jäsenyyttä, jonka  tarkentavat ehdot löytyvät erillisestä liitteestä. Muiden palveluiden käyttäminen ei vaadi jäsenyyttä.

 

Päivähoidossa Asiakkaan tulee varata hoito ajanvarausjärjestelmässämme viimeistään edeltävänä päivänä. Varauksista samalle päivälle voi tiedustella puhelimitse. Koirahotelliin ajanvaraus tulee tehdä viimeistään 48 tuntia ennen hoidon alkua. Varauksen yhteydessä asiakas maksaa 50 % hoidon kokonaishinnasta. Loppusumman asiakas maksaa hoitojakson alkaessa.

3 Palvelun suorittaminen

Dog District suorittaa palvelun sovittuna ajankohtana sekä asianmukaisella huolellisuudella ja ammattitaidolla saavuttaakseen sovitun lopputuloksen. Dog District pidättää oikeuden harkintansa mukaan kieltäytyä palvelun suorittamisesta, jos kokee, että koira ei sovellu kyseiseen palveluun.

 

4 Omistajan vastuu

Asiakas on velvollinen antamaan pyydettävät tiedot koirastaan palvelun suorittamista varten. Asiakas vakuuttaa näiden oikeellisuuden allekirjoittamalla asiakassopimuksen. Asiakas vakuuttaa myös vastaavansa rehellisesti koiransa käytökseen ja persoonallisuuteen liittyvissä kysymyksissä sekä, että annetut tiedot koirasta ovat hänen parhaan käsityksen mukaan totuudenmukaisia.

 

Asiakas on myös vastuussa, että antaa Dog Districtille kaikki oleellinen tieto koirasta, joilla voi olla palvelun

suorittamisen kannalta merkitystä. Myös sellainen tieto, jota Dog Districtin henkilökunta ei ymmärrä kysyä, mutta joka on otettava huomioon koiran hoidon kannalta, pitää tulla ilmi ennen hoidon alkua.

 

4.1 Koiran käyttäytyminen

Koiran tulee olla sosiaalistettu, eikä hän saa olla aggressiivinen toisia koiria tai ihmisiä kohtaan. Ongelmatilanteissa (jos koiran käyttäytyminen aiheuttaa ongelmia tai vaaraa muille koirille tai henkilökunnalle) Dog District pidättää oikeuden päättää palvelun suorittamisen.

 

Koiran tulee lähtökohtaisesti olla sisäsiisti. Mikäli näin ei kuitenkaan ole, Asiakkaan tulee kertoa tästä henkilökunnalle, jotta he osaavat tarjota sopivaa palvelua koiralle.

 

Leikkaamattomien urosten kohdalla huomioitava, että jos koira merkkailee sisätiloissa, Dog Districtillä on oikeus laittaa hänelle urosvyön/vaipan.

 

4.2 Koiran terveydentila

Asiakkaan tulee varmistua siitä, ettei koiralla ole palveluun tuotaessa loisia, eikä se sairasta mitään tarttuvaa tautia. Mikäli koira on sairastanut jotakin tarttuvaa tautia, se ei saa tulla Dog Districtin tiloihin ennen kuin se on ollut vähintään kaksi (2) viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman talouden oireettomia koiria. Asiakkaan tulee myös pitää huoli siitä, että koiralla on elintarviketurvallisuusvirasto Eviran suositusten mukaiset rokotukset kunnossa hänen vieraillessaan Dog Districtin tiloissa. Mikäli koira on palveluun tuotaessa sairastanut tarttuvaa tautia tai hänellä on ollut loisia, asiakas vastaa täysimääräisesti Dog Districtille sekä kolmansille osapuolille tästä aiheutuneista kustannuksista ja vahingoista. Dog Districtillä on myös oikeus veloittaa edellä mainitun syyn vuoksi kesken jääneen tai suorittamattoman palvelun hinta asiakkaalta kokonaisuudessaan.

4.3 Nartun juoksuaika

Koiraa, jolla on juoksuaika, ei saa tuoda hoitoon. On Asiakkaan vastuulla varmistua, että juoksut varmasti ovat päättyneet ennen hoitoon tuomista. On suositeltavaa pitää muutaman viikon karenssiaika ennen hoitoon tuomista juoksujen jälkeen. Asiakas vastaa kaikista seuraamuksista, vastuista ja vahingoista, jotka johtuvat tämän ehdon rikkomisesta. Juoksuista hyvitetään poissaolo kokonaisuudessaan.

 

4.4 Koiran tuominen palveluun

Asiakas sitoutuu tuomaan koiransa sovittuna ajankohtana. Mikäli palvelua ei saada suoritettua palvelulle varatussa ajassa Asiakkaan myöhästymisen takia, Dog Districtillä on oikeus veloittaa palvelusta täysi hinta. Näissä tapauksissa Dog District ei vastaa mahdollisista puutteista lopputuloksessa, koska käytettävissä oleva aika ei vastannut alun perin sovittua. Asiakas voi joko varata uuden ajan tai mikäli palvelun suorittajan tilanne sallii, pidentää jo varaamaansa aikaa palvelun viimeistelyn  mahdollistamiseksi.

Koiran tulee myös olla ulkoilutettu, pissatukset hoidettuna, ennen palveluun tuomista.

 

4.5 Koiran nouto palvelun jälkeen

Asiakas sitoutuu myös noutamaan koiransa sovittuna ajankohtana. Mahdollisesta viivästymisestä on ilmoitettava Dog Districtille heti kun viivästys on tiedossa. Dog Districtillä on oikeus periä asiakkaalta ylimääräisestä hoidosta aiheutuneet kulut sekä veloittaa lisäajasta hinnaston mukaisesti.

 

Päivähoidosta koira tulee noutaa päiväkodin aukioloaikojen puitteissa. Myöhästyneestä noudosta Dog Districtillä on oikeus toimia kuin koira olisi kyseisen vuorokauden täysihoidossa ja veloittaa tästä hinnaston mukaisesti. Sama koskee myöhäistä noutoa täysihoidosta, jolloin Dog Districtillä on oikeus veloittaa uuden alkavan vuorokauden mukaan.

 

Muissa palveluissa hoidon arvioitu kesto ilmoitetaan aina erikseen kullekin asiakkaalle. Mikäli asiakas noutaa koiransa myöhässä näistä, Dog Districtillä on oikeus sijoittaa koira väliaikaiseen hoitoon ja veloittaa asiakasta hinnaston mukaisesti.

 

Jos Asiakas ei ilmoita myöhästymisestä mitään, eikä Dog District tavoita häntä tai varahenkilöä yhden (1) vuorokauden sisällä, yrityksellä on oikeus toimia kuin koira olisi löytöeläin ja toimittaa se lain mukaiseen talteenottopaikkaan. Kaikista myöhästymisestä aiheutuvista kustannuksista vastaa Asiakas.

 

4.6 Asiakkaan vahingonkorvausvastuu

Asiakas on korvausvelvollinen mahdollisista hänen tai koiransa aiheuttamista vahingoista omaisuudelle, kiinteistölle sekä ihmisille ja muille koirille, paitsi jos vahinko on aiheutunut Dog Districtin huolimattomuudesta tai tahallisuudesta.

 

5 Hinnasto

Palveluiden hinnat löytyvät eriteltynä hinnastossa yrityksen kotisivuilla osoitteessa https://www.dogdistrict.fi/hinnasto. Dog District pidättää myös oikeuden muutoksiin hinnoittelussaan.

 

6 Aukioloajat ja hoitoajat

Dog Districtin ajankohtaiset aukioloajat löytyvät yrityksen kotisivuilta. Hyvinvointipalveluille varataan erikseen aika ja palvelu toteutetaan tämän mukaan. Päiväkodin aukioloaikojen puitteissa Asiakas saa oman aikataulunsa mukaan tuoda koiransa hoitoon, sekä noutaa hänet kotiin.

 

Yksi (1) vuorokausi täysihoitoa oikeuttaa koiralle 24 tuntia hoitoa ja siihen sisältyy siis yksi (1) päivä ja yksi (1) yö, hoitojaksona joko aamu-aamu tai ilta-ilta. Mahdolliset poikkeavuudet hoitoaikoihin löytyvät yrityksen kotisivuilta.

 

7 Maksu

Sovittu hinta edellyttää, että maksut suoritetaan sopimuksen mukaan. Asiakas on henkilökohtaisesti vastuussa maksuistaan Dog Districtille.

 

8 Maksuehdot

Asiakkaan tulee maksaa palvelu viimeistään koiran sovittuna noutoajankohtana, poikkeuksena hoitojaksot, jotka maksetaan aina etukäteen. Jos Asiakas ei maksa palvelua sovittuna ajankohtana, tulee hänen maksaa viivästyneelle määrälle kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaista viivästyskorkoa, sekä korvata Dog Districtille velan perinnästä aiheutuneet kohtuulliset ja tarpeelliset kulut.

 

9 Peruutukset

Asiakkaan tulee peruuttaa palveluun (poikkeuksena koirahotelli-palvelut) varaamansa aika viimeistään 24 tuntia ennen varattua aikaa. Mikäli varaus peruutetaan myöhemmin kuin 24 tuntia ennen varauksen alkamista, Dog Districtillä on oikeus veloittaa Asiakkaalta kyseisen hoidon täysi hinta. Mikäli Asiakas ei saavu lainkaan paikalle, Dog District veloittaa hoidon täyden hinnan.

Täysihoidon peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen hoitojakson alkamista. Tätä myöhemmistä peruutuksista, Dog Districtillä on oikeus veloittaa hoidon kokonaishinnasta 50 %. Jos peruutus tehdään alle 24h ennen hoidon alkua, Dog Districtillä on oikeus veloittaa täysi hinta Mikäli asiakas jättää saapumatta paikalle kokonaan, Dog District  veloittaa hoidon täyden hinnan.

 

10 Henkilötiedot

Dog District Oy säilyttää asiakkaiden henkilötietoja tietokannassa, joka noudattaa voimassa olevan tietosuojalainsäädännön määräyksiä. Jäsen hyväksyy sen, että Dog District  kerää ja säilyttää henkilötiedot, joita tarvitaan asiakkaan tunnistamiseen ja sopimuksen tekemiseen. Tietoja kerätään myös koirasta menestyksekästä hoitoa varten. Tästä lisää yrityksen tietosuojaselosteessa.

 

11 Markkinointi

Asiakkaalle voidaan lähettää Dog Districtin palveluihin liittyvää asiakasviestintää, mikäli Asiakas ei ole tätä kieltänyt.

 

12 Valokuvat

Asiakkaan suostumuksella Dog District voi ottaa valokuvia hänen koirastaan ja käyttää niitä yrityksen viestintä- ja markkinointitarkoituksiin valitsemissaan medioissa. Dog District ei suorita tästä korvausta Asiakkaalle ja pitää oikeudet valokuviin itsellään. Dog Districtillä ei myöskään ole velvollisuutta ilmaista eläimen tai sen omistajan nimeä kuvaa käyttäessään.

 

13 Palveluehtojen päivittäminen

Dog District pidättää oikeuden tarkistamaan sopimusehtoja sekä muuttamaan niitä tilanteen vaatiessa. Dog District on kuitenkin näissä tapauksissa velvollinen kertomaan muutoksista kaikille niitä koskeville osapuolille. Dog District sitoutuu noudattamaan Kilpailu- ja kuluttajaviranomaisen määräyksiä koskien palveluehtojen muuttamista.

 

14 Laki ja riidanratkaisu

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopijapuolten väliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan keskinäisin neuvotteluin. Toissijaisesti riidat saatetaan Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Asiakkaalla on kuitenkin aina mahdollisuus viedä riita oman kotipaikkansa käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

bottom of page